Shogo Komatsuzaki

Shogo Komatsuzaki

Name:
Shogo Komatsuzaki
Date of Birth:
May 17, 1990
Birthplace:
Iwaki, Fukushima

Profile

Shogo Komatsuzaki first encountered taiko in his early teens, and was a member of his high school drama club. He entered the Kodo Apprentice Centre in 2009 and became a Kodo member in 2013. On stage, he is featured mainly on taiko drums and in dance pieces. In 2013, he was chosen to play the role of Ameno-uzume in the "Amaterasu" scenes featured in the "Tamasaburo Bando Special Performances" in Kagawa. Komatsuzaki uses his entire body when he performs, making the most of his supple physique while continuing to refine his range of physical expression in both dance and taiko.

Kodo Blog: Shogo Komatsuzaki

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top