Minoru IKARASHI

Kodo Cultural Foundation Chairman

Atsushi SUGANO

Yasuko HOMMA

Misato AKAZAWA

Yasuhiko ISHIHARA

Hirofumi UENOYAMA

Kiyoko OI

Mika SANO

Mari TAKATSU

Masami MIYAZAKI

Tsugumi YAMANAKA

Tomohiro YONETANI