Minoru IKARASHI

Kodo Cultural Foundation Chairman

Atsushi SUGANO

Yasuko HOMMA

Chiharu AKIYAMA

Yasuhiko ISHIHARA

Hirofumi UENOYAMA

Kiyoko OI

Misato HIRAMA

Masami MIYAZAKI

Tsugumi YAMANAKA

Tomohiro YONETANI