Takao AOKI

Board Chair

Takuro SUSAKI

President

Kazuko ARAI

Executive Director

Kazuyuki SATO

Director (External)

Yoshie ABE

Takeshi ARAI

Sotami IKEYAMA

Naomi ISEKI

Kazuki IMAGAI

Erika UEDA

Akiko Umegaki

Yoshiaki OI

Masafumi KAZAMA

Shingo KAWAMURA

Minako GOTO

Miwa SAITO

Mariko SUMIYOSHI

Taro NISHITA

Toshiaki NEGISHI

Miki YANAGISAWA

Chie YOSHIDA