Takao AOKI

Board Chair

Takuro SUSAKI

President

Kazuko ARAI

Executive Director

Kazuyuki SATO

Director (External)

Takeshi ARAI

Sotami IKEYAMA

Kazuki IMAGAI

Erika UEDA

Akiko Umegaki

Yoshiaki OI

Masafumi KAZAMA

Shingo KAWAMURA

Minako GOTO

Miwa SAITO

Mariko SUMIYOSHI

Taro NISHITA

Toshiaki NEGISHI

Chie YOSHIDA