Mizuki Yoneyama

Mizuki Yoneyama

Name:
Mizuki Yoneyama
Date of Birth:
June 23, 1994
Birthplace:
Ota, Tokyo

Profile

Mizuki Yoneyama began playing taiko at the age of two. She entered the Kodo Apprentice Centre in 2013 and became a Kodo member in 2016. On stage, Yoneyama is mainly featured on taiko drums. In 2015, she took part in "Michi," "Kodo Interactive Performances," "Kodo Special Performances on Sado Island," and appeared with Kodo in collaborations in Russia and Indonesia. This action-packed first year on stage gave her a great deal of experience with improvisation. In 2016, Yoneyama toured with the "Kodo Interactive Performances" and appeared in an array of performances in Japan including "Spirited Summer" in Asakusa. She always performs with power, stability, and a bright smile.

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top