[Solo Project] July 16 (Sat), 17 (Sun), 18 (Mon/Public Hol.), 2022 Chieko Kojima in “Chieko Sanshumori ‘Yukiai —Manjushage / Tozai Namboku / Komachi Yose’” (Toshima Ward, Tokyo)