Mar. 21 (Sun), 2021 Yoshikazu Fujimoto & Yoko Fujimoto Appearance in “O-iwai no Taiko Da—Dondoko Don” (Masuda, Shimane)