July 1 (Sun), 2018 Yoshikazu Fujimoto, Chieko Kojima, Yoko Fujimoto Appearance in “Butsukari-ai no Yugo Saikyo” (Asago, Hyogo)