Sep. 29 (Sat)–30 (Sun), 2018 Hachijo Daiko Yosarekai x Chieko Kojima “Hana Hachijo / Hachijo Daiko Crossover” Exchange & Workshop Event (Shinto, Gunma)

Performance Details Schedule All Events

Kodo’s Chieko Kojima will head to Gettoen in Gunma for taiko and dance workshops and exchange with taiko & dance enthusiasts. The weekend lineup also includes Hachijo Daiko workshops led by Yosarekai. We hope you can take part!

Schedule