Makoto SHIMAZAKI

Kodo Cultural Foundation Chairman

Atsushi SUGANO

Yasuko HONMA

Yasuhiko ISHIHARA

Hirofumi UENOYAMA

Kiyoko OI

Chie DOBASHI

Shinichi SOGO

Mari TAKATSU

Masami MIYAZAKI

Tsugumi YAMANAKA