Kozan Matsuri

Kozan Matsuri is known as the opening event of the summer-festival season on Sado. Come and enjoy our taiko performance followed by a firework display over the Sea of Japan!

Kozan Matsuri

July 27 (Sun)

Aikawa Park, opposite Aikawa Kaikan

Aikawa, Sado

Performers:
Eiichi Saito, Tomohiro Mitome, Takeshi Arai, Kazuki Imagai, Kazunari Abe, Masaru Tsuji, Mitsuru Ishizuka, Yosuke Oda, Kenzo Abe, Masayuki Sakamoto, Shogo Yoshii, Kenta Nakagome, Tokio Takahashi, Tsuyoshi Maeda.
Start:
19:30 - 20:30
Tickets:
Admission free.
Inquiries:
Kozan Matsuri Committee 0259-74-2220
Top