“DADAN 2017” Japan Tour | Nov. 11 (Sat)–12 (Sun), 2017 Osaka City