Kodo Cultural Foundation
Staff Members

Makoto Shimazaki

Kodo Cultural Foundation Chairman

Atsushi Sugano

Yasuko Honma

Yasuhiko Ishihara

Hirofumi Uenoyama

Kiyoko Oi

Chie Dobashi

Shinichi Sogo

Mari Takatsu

Michiko Chida

Masami Miyazaki

Tsugumi Yamanaka

Top