Shunichiro Kamiya

Shunichiro Kamiya

Name:
Shunichiro Kamiya
Date of Birth:
Dec. 18, 1990
Birthplace:
Anjo, Aichi

Profile

Shunichiro Kamiya started playing taiko at the age of twelve, and saw Kodo perform for the first time when he was fifteen years old. He entered the Kodo Apprentice Centre in 2012, and became a Kodo member in 2015. On stage, he is featured mainly on taiko drums and metal percussion instruments. A born athlete, he has enjoyed sports since a young age, specializing in karate. As a junior member, he gained a wide range of experience performing with Kodo in Japan and abroad. Through pieces such as Ajara, Color, and Kaden, he continues to expand his expressive skills. He is often featured playing the prominent, high-pitched shime-jishi taiko in ensemble pieces.

Kodo Blog: Shunichiro Kamiya

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top