Ryotaro Leo Ikenaga

Ryotaro Leo Ikenaga

Name:
Ryotaro Leo Ikenaga
Date of Birth:
Nov. 1, 1990
Birthplace:
Michigan, USA

Profile

Ryotaro Leo Ikenaga began playing taiko during his first year at university when he joined a collegiate taiko group. He entered the Kodo Apprentice Centre in 2013 and became a Kodo member in 2016. On stage, Ikenaga is mainly featured on taiko drums and bamboo flutes. In 2015, he toured throughout Japan with the "Eternity" & "Chaos" productions and appeared in the "DADAN" Asakusa Performances. In "Chaos," he was also featured playing the Western concert flute. In 2016, Ikenaga toured in Brazil with "DADAN" and in Japan with "Kodo One Earth Tour: Spiral." Clear-headed and full of curiosity, Ikenaga is adept at playing melodic instruments and also enjoys creating new compositions.

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top