Ryoma Tsurumi

Ryoma Tsurumi

Name:
Ryoma Tsurumi
Date of Birth:
Sep. 26, 1993
Birthplace:
Tokai, Aichi

Profile

Ryoma Tsurumi joined his local wadaiko (Japanese drum) team at the age of six, and was a member of his high school's wadaiko club. He entered the Kodo Apprentice Centre in 2012. As a junior member, Tsurumi was selected to perform key positions in the 2014 "DADAN" performances in Spain, France and Japan. Tsurumi became a Kodo member in 2015. On stage, he is featured mainly on taiko drums and metal percussion instruments. In 2016, he performed in a wide range of productions such as "Mystery" throughout Europe and "Spirited Summer," "Spiral," and "Kodo School Workshop Performances" in Japan. His eyes convey strong emotions and add a unique depth to his stage presence.

Kodo Blog: Ryoma Tsurumi

Yuichiro
Funabashi
Yoshikazu
Fujimoto
Chieko
Kojima
Yoko
Fujimoto
Motofumi
Yamaguchi
Eiichi
Saito
Tomohiro
Mitome
Yoshie
Abe
Mitsuru
Ishizuka
Yosuke
Oda
Masayuki
Sakamoto
Kenta
Nakagome
Tsuyoshi
Maeda
Eri
Uchida
Yosuke
Kusa
Maya
Minowa
Shogo
Komatsuzaki
Akiko
Ando
Yuta
Sumiyoshi
Jun
Jidai
Koki
Miura
Shunichiro
Kamiya
Ryoma
Tsurumi
Kengo
Watanabe
Ryotaro
Leo Ikenaga
Hayato
Otsuka
Reo
Kitabayashi
Masaya
Koike
Tomoe
Miura
Mizuki
Yoneyama
Issei
Kohira
Masayasu
Maeda
Koji
Miyagi
Kodai
Yoshida
Top